[Diễn đàn] [Diễn đàn] > Thảo Luận Về Rau Sạch [đang di chuyển dữ liệu...] > Kiến Thức Trồng Cây Căn Bản
Điều lệ sinh hoạt   Có bài mới Có bài mới Kênh RSS - Dịch-Giun đất: Đội quân giấu mặt-bạn của nhà nông
  Tìm kiếm trong diễn đàn   Events   Đăng ký Đăng ký  Đăng nhập Đăng nhập


HƯỚNG DẪN ĐƯA HÌNH ẢNH LÊN DIỄN ĐÀN - 08.2018


VĂN HÓA - QUY TẮC ỨNG XỬ VÀ NỘI QUY DIỄN ĐÀN RAU SẠCH

Dịch-Giun đất: Đội quân giấu mặt-bạn của nhà nông

 Trả lời bài  Trả lời bài  Trang  <12
Tác giả
Nội dung
  Chủ đề  Tìm kiếm Chủ đề Tìm kiếm  Tùy chọn chủ đề Tùy chọn chủ đề
papillon Xem từ trên xuống
Member
Member
Ảnh đại diện

Gia nhập: 06 Jun 2008
Địa chỉ: Long Biên - HN
Status: Offline
Points: 35
Tùy chọn đăng bài Tùy chọn đăng bài   Thanks (0) Thanks(0)   Trích dẫn papillon Trích dẫn  Trả lời bài Trả lời Direct Link To This Post Đã đăng: 28 May 2014 lúc 11:05pm

Enormous power of reproduction and rapid rate of multiplication:Earthworms multiply very rapidly. They are bisexual animals andcross-fertilization  occurs as a rule. After copulation the clitellum (aprominent band) of each worm eject lemon-shaped ‘cocoon’ wheresperms enter to fertilize the eggs. Up to 3 cocoons per worm perweek are produced.  From each cocoon about 10-12 tiny wormsemerge. Studies indicate that they double their number  at least  every 60 days.  Given  the  optimal  conditions  of moisture,  temperature and  feeding  materials earthworms can multiply by 28  i.e. 256 worms every 6 months from asingle individual. Each of the 256 worms multiplies in the same proportion to produce a huge biomass of wormsin a short time. The total life-cycle of the worms  is about 220 days.They produce  300-400 young ones within this life period (96). Amature adult can attain reproductive capability within 8-12 weeks ofhatching from the cocoon. Red worms takes only 4-6 weeks tobecome sexually mature (205). Earthworms continue to grow throughouttheir life and the number of segments continuously proliferates from agrowing zone just in front of the anus.

 

Sức sinh sản mạnh mẽ và tốc độ nhân giống nhanh chóng: Trùn đất nhân số lượng lên rất nhanh chóng. Chúng là động vật lưỡng tính và thụ tinh chéo (2 cá thể trao đổi tinh trùng) xảy ra như một quy luật. Sau khi giao cấu, mỗi con trùn đất đẻ ra các kén hình trái chanh từ clitellum (đai sinh dục), tinh trùng sẽ đi vào kén để thụ tinh cho trứng.  Một cá thể trùn đất mỗi tuần có thể đẻ đến 3 kén. Từ mỗi cái kén nở ra khoảng 10-12 trùn nhỏ. Nghiên cứu cho thấy chúng tăng gấp đôi số lượng ít nhất là sau 60 ngày. Với điều kiện tối ưu về độ ẩm, nhiệt độ và thức ăn thì trùn đất có thể nhân lên 2 lũy thừa 8 tức là hình thành 256 cá thể trùn từ một cá thể duy nhất sau sáu tháng. Mỗi cá thể trong số 256 trùn sẽ nhân với tốc độ tương tự để sản xuất một lượng sinh khối rất lớn trùn đất trong một thời gian ngắn. Tổng vòng đời của trùn là khoảng 220 ngày. Chúng đẻ 300-400 trùn con trong một vòng đời(96). Một trùn trưởng thành có thể đạt được khả năng sinh sản trong vòng 8-12 tuần sau khi nở từ kén. Trùn quế chỉ mất 4-6 tuần để thành thục sinh dục (205). Trùn đất tiếp tục phát triển trong suốt cuộc đời của chúng và số lượng các đốt liên tục tăng nhanh từ một khu vực phát triển ngay trước hậu môn.

Sensitive  to light, cold and dryness: Earthworms are very sensitiveto light, cold and dryness. They tend to migrate away temporarily intodeeper layers of soil when subjected to light, too cold or too hotsituations. This is of great survival to them especially in cold winters andhot summers.

Nhạy cảm với ánh sáng, lạnh và khô: Trùn đất rất nhạy cảm với ánh sáng, lạnh và khô. Chúng có xu hướng di chuyển vào lớp đất sâu hơn khi bị ánh sáng chiếu vào, khi quá lạnh hoặc quá nóng. Đây là bản năng sinh tồn tuyệt vời đặc biệt là trong mùa đông lạnh và mùa hè nóng.

Adapted  to survive  in harsh environment: Some species e.g. Eisinea fetida are highly adapted to survive in ‘harsh’ conditions where no creature on earth can survive. After theSeveso chemical plant explosion  in 1976 in Italy, when vast inhabited area was contaminated with certainchemicals including the extremely toxic TCDD (2, 3,  7,  8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin)   several  fauna  perished  but  for the  earthworms  that  were  alone  able  to survive.  Earthworms  which ni gested  TCDD  contaminated  soils  were  shown  to bio-accumulatedioxin in their tissues and concentrate it on average 14.5 fold (151).

 

E. fetida was used as the test organisms for different soilcontaminants and several reports indicated that E. fetida  tolerated 1.5%  crude  oil  (containing  several  toxic  organic  pollutants)  and survived  in  this  environment (129). Earthworms also tolerate highconcentrations of heavy metals in the environment. The species Lumbricus terrestris was found to bio-accumulate in their tissues 90-180 mg lead (Pb)/gm of dry weight, while  L. rubellus and D. rubida itwas 2600 mg/gm and 7600 mg/gm of dry weight respectively (103).

 

Thích nghi để tồn tại trong môi trường khắc nghiệt: Một số loài, ví dụ Eisinea fetida có khả năng thích nghi cao để tồn tại ở nơi có điều kiện 'khắc nghiệt', nơi không có sinh vật trên trái đất nào có thể tồn tại. Sau vụ nổ nhà máy hóa chất Seveso năm 1976 ở nước Ý, khi khu vực dân cư rộng lớn bị nhiễm hóa chất bao gồm cả chất cực kỳ độc hại TCDD (2, 3, 7, 8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin) nhiều loài động vật đã chết song chỉ một mình trùn đất có thể sống sót. Trùn đất ăn đất nhiễm TCDD đã thể hiện khả năng tích lũy sinh học dioxin trong mô của chúng và tập trung dioxin trong mô ở mức trên trung bình 14,5 lần (151).

Loài trùn đất E. fetida được sử dụng làm vật thử nghiệm cho các chất gây ô nhiễm đất khác nhau và một số báo cáo cho thấy E. fetida chịu được đất nhiễm dầu thô 1,5% (có chứa một số chất gây ô nhiễm hữu cơ độc hại) và sống sót trong môi trường này (129). Trùn đất cũng chịu được nồng độ cao các kim loại nặng trong môi trường. Các loài trùn đất Lumbricus terrestris đã được tìm thấy tích lũy sinh học 90-180 mg chì (Pb) / gam trọng lượng khô, trong khi ở loài L. rubellus và D. rubida là 2600 mg / gm và 7600 mg / gam trọng lượng khô trong mô của chúng (103) 

Ability  to degrade  most organic  wastes  rapidly  into nutritive  vermicompost: Researches into vermiculture have revealed  that worms can feed upon wide variety of organic  wastes and provides  sustainable  solution  for total waste management (80; 112). The farm wastes, animal wastes, garden wastes from homes and parks, the sewage sludge from the municipal wastewater  and water treatment plants, the wastewater sludge from paper pulp and cardboard industry, brewery and distillery, sericulture industry, vegetable oil factory, potato and corn chips manufacturing  industry,  sugarcane  industry,  guar  gum  industry,  aromatic  oil  extraction  industry,  logging  and carpentry  industry  offers excellent  feed material  for vermi-composting  by earthworms. (59; 67; 68; 72; 81; 85;89; 93; 109; 110; 114; 116; 119; 120; 157; 158; 159 ;173 ; 181 & 200). Even the ‘flyash’ (rich in nitrogen) from the coal power  plants  once considered  as a ‘biohazard’  can be composted  by earthworms  and converted  into organic faertilizer. (153). The worms digest the waste and convert a good part of it into mineral rich nutritive vermicompost which is much superior to all the conventional composts.

Khả năng phân huỷ nhanh chóng hầu hết các chất thải hữu cơ  thành phân trùn giàu dinh dưỡng: Nghiên cứu về phân trùn đã tiết lộ rằng trùn đất có thể ăn vào nhiều loại chất thải hữu cơ và cung cấp giải pháp tổng thể bền vững cho quản lý chất thải (80, 112). Các chất thải nông nghiệp, chất thải động vật, chất thải từ nhà vườn và công viên, bùn thải từ nước thải đô thị và nhà máy xử lý nước, bùn hải từ ngành công nghiệp bột giấy và các-tông, nhà máy bia và đồ uống có cồn, ngành công nghiệp dệt, nhà máy sản xuất dầu thực vật, sản xuất khoai tây chiên và ngô chiên, công nghiệp mía đường, công nghiệp in ấn, công nghiệp khai thác dầu thơm, khai thác gỗ và công nghiệp mộc cung cấp nguyên liệu thức ăn tuyệt vời cho ngàng sản xuất phân trùn từ trùn đất. Ngay cả tro bay (giàu đạm) từ các nhà máy nhiệt điện than từng được coi như là một "chất thải nguy hiểm sinh học" có thể được ủ bằng trùn đất và chuyển đổi thành phân bón hữu cơ. (153). Trùn tiêu hóa các chất thải và chuyển đổi thành phần hữu ích của nó thành phân trùn giàu khoáng vượt trội so với tất cả các phân hữu cơ ủ thông thường.Đã được chỉnh sửa bởi papillon - 29 May 2014 lúc 8:15am
Quay về đầu
papillon Xem từ trên xuống
Member
Member
Ảnh đại diện

Gia nhập: 06 Jun 2008
Địa chỉ: Long Biên - HN
Status: Offline
Points: 35
Tùy chọn đăng bài Tùy chọn đăng bài   Thanks (0) Thanks(0)   Trích dẫn papillon Trích dẫn  Trả lời bài Trả lời Direct Link To This Post Đã đăng: 28 May 2014 lúc 11:52pm

Livestock   rearing  waste  such  as  cattle  dung,  pig  and  chicken  excreta  makes  excellent  feedstock   for earthworms.   Animal excreta containing  excessive  nitrogen  component  may require mixing of carbon rich bulking  agents  (straw,  saw  dust,  dried  leaves  and  grasses,  shredded  paper  waste  etc.) to maintain proper C/N  ratio.  Paunch  waste  materials  (gut  contents  of  slaughtered  ruminants)  from  abattoir  also  make  good feedstock for earthworms.

Chất thải chăn nuôi như phân gia súc, lợn và gà cung cấp nguyên liệu tuyệt vời cho giun đất. Những chất thải chăn nuôi có chứa thành phần nitơ quá cao có thể cần trộn thêm nguyên liệu giàu cac-bon (rơm, mạt cưa, lá khô và cỏ, cắt nhỏ, vv chất thải giấy) để duy trì đúng tỷ lệ C / N. Phụ phẩm nội tạng (ruột của động vật nhai lại) từ lò mổ cũng là thức ăn tốt cho giun đất.

The  worms  secrete  enzymes  proteases,  lipases,  amylases,  cellulases  and  chitinases  in  their  gizzard and intestine which bring about rapid biochemical conversion of the cellulosic and the proteinaceous  materials in the waste organics.  Earthworms  convert  cellulose  into its  food value faster than proteins and other carbohydrates. They ingest the cellulose, pass it through its intestine, adjust the pH of the digested (degraded) materials, cull the unwanted microorganisms  and then deposit the processed cellulosic materials mixed with minerals and microbes as aggregates called ‘vermicasts’ in the soil (57).

Giun tiết ra các men protease, lipase, amylase, cellulase và chitinases trong mề và ruột của chúng giúp chuyển đổi sinh hóa nhanh chóng xenlulo và các vật liệu protein trong các chất hữu cơ thải. Giun đất chuyển đổi cellulose thành thực phẩm của nó nhanh hơn so với protein và carbohydrate khác. Chúng ăn cellulose, đẩy nó qua ruột của mình, điều chỉnh độ pH của thức ăn, tiêu hủy các vi sinh vật không mong muốn và sau đó để lại cellulose đã chế biến thêm các khoáng chất và các vi khuẩn gọi là phân trùn trong đất (57) .

Most earthworms consume, at the best, half their body weight of organics in the waste in a day.  Eisenia fetida is reported to consume organic matter at the rate equal to their body weight every  day (205).

Ở điều kiện tối ưu hầu hết giun đất  ăn lượng chất hữu cơ bằng một nửa trọng lượng cơ thể chúng trong một ngày. Riêng loài Eisenia fetida được báo cáo là tiêu thụ các chất hữu cơ ở mức tương đương với trọng lượng cơ thể mỗi ngày (205).Đã được chỉnh sửa bởi papillon - 29 May 2014 lúc 8:19am
Quay về đầu
papillon Xem từ trên xuống
Member
Member
Ảnh đại diện

Gia nhập: 06 Jun 2008
Địa chỉ: Long Biên - HN
Status: Offline
Points: 35
Tùy chọn đăng bài Tùy chọn đăng bài   Thanks (0) Thanks(0)   Trích dẫn papillon Trích dẫn  Trả lời bài Trả lời Direct Link To This Post Đã đăng: 28 May 2014 lúc 11:59pm

Earthworm participation  enhances  natural  biodegradation  and  decomposition  of  organic  waste  from  60  to  80%.  Study indicates  that given the optimum  conditions  of temperature  (20-30   C) and moisture  (60-70%), about 5 kg of worms  (numbering  approx.10,000)  can vermiprocess  1 ton of waste into vermi-compost in just 30 days (205). Upon vermi-composting the volume of solid waste is significantly reduced from approximately 1 cum to 0.5 cum of vermi-compost.

Sự tham gia của trùn thúc đẩy tốc độ phân hủy sinh học tự nhiên và phân hủy chất thải hữu cơ từ 60 đến 80%. Nghiên cứu chỉ ra rằng ở điều kiện tối ưu về nhiệt độ (20-30 C) và độ ẩm (60-70%), khoảng 5 kg trùn (số lượng cá thể khoảng 10, 000) có thể xử lý 1 tấn chất thải chỉ trong 30 ngày ( 205). Qua quá trình phân hủy nhờ trùn, thể tích chất thải rắn được giảm đáng kể khoảng 50% (2 thể tích chất thải chuyển thành 1 thể tích phân trùn).

 

Vermicompost  is  a  nutritive  ‘organic  fertilizer’  rich  in  NKP  (nitrogen  2-3%,  potassium  1.85-2.25% and phosphorus    1.55-2.25%),    micronutrients,    beneficial    soil    microbes    like    ‘nitrogen-fixing    bacteria’    and ‘mycorrhizal  fungi’ & plant growth  hormones.  Kale & Bano (108) reports  as high as 7.37% nitrogen (N) and 19.58%  phosphorus  as  P2O5   in  worms  vermicast.  They  are  scientifically  proving  as  ‘miracle  plant  growth promoters’ much superior to conventional composts and chemical fertilizers (175; 176 & 177).

Phân trùn là một phân bón hữu cơ dinh dưỡng giàu NKP (nitơ 2-3%, kali 1,85-2,25% và phốt pho 1,55-2,25%), vi chất dinh dưỡng, vi khuẩn đất có lợi như vi khuẩn cố định đạm, 'Nấm rễ" và hormone tăng trưởng thực vật. Kale & Bano (108) báo cáo có đến 7,37% nitơ (N) và 19,58% phốt pho như P2O5 trong phân trùn. Chúng được khoa học chứng minh là chất kích thích tăng trưởng thực vật kỳ diệu vượt trội so với phân hữu cơ ủ thông thường và phân bón hóa học (175, 176 & 177).Đã được chỉnh sửa bởi papillon - 29 May 2014 lúc 8:20am
Quay về đầu
papillon Xem từ trên xuống
Member
Member
Ảnh đại diện

Gia nhập: 06 Jun 2008
Địa chỉ: Long Biên - HN
Status: Offline
Points: 35
Tùy chọn đăng bài Tùy chọn đăng bài   Thanks (0) Thanks(0)   Trích dẫn papillon Trích dẫn  Trả lời bài Trả lời Direct Link To This Post Đã đăng: 24 Jun 2014 lúc 10:32pm
Có 1 trang web copy nguyên bài dịch chưa hoàn thành từ đây, sửa tên theo ý họ và post lên với dòng chú thích: Tổng hợp và dịch Sfarm.vn. 

Khi thành viên của công ty đó lên rausach quảng cáo phân trùn thì Papillon mới mò vô web của họ, đọc thấy và có nhắn tin về việc này, lúc đầu họ nói đúng là họ dịch, sau thì thừa nhận copy và hứa là sẽ sửa, vậy mà gần 1 tháng đã qua, bài viết đó vẫn y nguyên.
Đã xóa sau khi nhận được phản hồi của nông trại.
Có nên buồn 1 phút về việc này không nhỉ ???Đã được chỉnh sửa bởi papillon - 16 Jul 2014 lúc 12:16pm
Quay về đầu
lehoanggia Xem từ trên xuống
Member
Member
Ảnh đại diện

Gia nhập: 22 May 2012
Địa chỉ: Hóc Môn - HCM
Status: Offline
Points: 1585
Tùy chọn đăng bài Tùy chọn đăng bài   Thanks (0) Thanks(0)   Trích dẫn lehoanggia Trích dẫn  Trả lời bài Trả lời Direct Link To This Post Đã đăng: 24 Jun 2014 lúc 11:02pm
ăn cắp là chuyện hết sức bình thường với những kẻ chuyên đi ăn cắp,
đã đi ăn cắp thì chẳng có kẻ cắp nào chịu nhận mình là ăn cắp.
vì nếu có chút hiểu biết về việc ăn cắp, họ đã không đi ăn cắp.

vậy nên thời gian chẳng thể thay đổi được bao nhiêu,cho dù đó là 1 ngày, 1 tháng, hay 1 năm.
đây là việc rất đáng buồn và phải buồn thật nhiều chứ không chỉ buồn 1 phút.

Quay về đầu
tuananh3988 Xem từ trên xuống
Member
Member
Ảnh đại diện

Gia nhập: 05 May 2014
Địa chỉ: Hà Đông Hà Nôi
Status: Offline
Points: 8
Tùy chọn đăng bài Tùy chọn đăng bài   Thanks (0) Thanks(0)   Trích dẫn tuananh3988 Trích dẫn  Trả lời bài Trả lời Direct Link To This Post Đã đăng: 25 Jun 2014 lúc 12:36am
em thấy cực ghét kiểu ăn cắp này.
Biết là mạng là phải chia sẽ, nhưng khi mang về website mình thì hãy tôn trọng tác giả, tôn trọng người có công dành thời gian viết cho mọi người đọc bằng cách ghi nguồn. Đó là cách tối thiểu. còn đúng ra là phải xin phép tác giả chứ đừng ăn cắp 1 cách trắng trợn như vậy.
Quay về đầu
papillon Xem từ trên xuống
Member
Member
Ảnh đại diện

Gia nhập: 06 Jun 2008
Địa chỉ: Long Biên - HN
Status: Offline
Points: 35
Tùy chọn đăng bài Tùy chọn đăng bài   Thanks (0) Thanks(0)   Trích dẫn papillon Trích dẫn  Trả lời bài Trả lời Direct Link To This Post Đã đăng: 25 Jun 2014 lúc 6:14am
Mình không dùng từ ăn cắp ở đây, tuy nhiên thấy buồn cười về cách làm việc nghiệp dư của một doanh nghiệp cũng không phải là nhỏ. Lấy bài ở chỗ khác về website của mình, rồi lại quay lại nơi đó để quảng cáo sản phẩm với những lời thật là đẹp đẽ.
Quay về đầu
ThanhNM Xem từ trên xuống
Member
Member


Gia nhập: 18 Aug 2011
Địa chỉ: 17 Ly Van Phuc
Status: Offline
Points: 58
Tùy chọn đăng bài Tùy chọn đăng bài   Thanks (0) Thanks(0)   Trích dẫn ThanhNM Trích dẫn  Trả lời bài Trả lời Direct Link To This Post Đã đăng: 27 Jun 2014 lúc 3:41pm
Với mình bị ăn cắp ảnh riết quen. Ngay chính khi ảnh đã ký cũng bị cắt và ký lại vào. Haiiizzz
Chậu thông minh trồng rau, hoa mà không vưỡng vãi nước ra ngoài
http://www.citifarm.com.vn

Quay về đầu
papillon Xem từ trên xuống
Member
Member
Ảnh đại diện

Gia nhập: 06 Jun 2008
Địa chỉ: Long Biên - HN
Status: Offline
Points: 35
Tùy chọn đăng bài Tùy chọn đăng bài   Thanks (0) Thanks(0)   Trích dẫn papillon Trích dẫn  Trả lời bài Trả lời Direct Link To This Post Đã đăng: 27 Jun 2014 lúc 6:15pm
@ Anh ThanhNM: Ảnh thì người không chơi ảnh có thể nói là người ta đứng cùng góc, dùng cùng máy, cùng ánh sáng cho ra ảnh giống nhau. Thực tế thì nhiều ảnh đạt giải cũng dính phốt này. 

Còn bài dịch, nó có từng dấu phẩy, dấu chấm, lỗi chính tả, lỗi diễn đạt, cách hành văn hoàn toàn giống nhau, nên không ai không nhận ra anh ạ.
Quay về đầu
 Trả lời bài  Trả lời bài  Trang  <12
  Share Topic   

Di chuyển nhanh Những sự cho phép của diễn đàn Xem từ trên xuống

Forum Software by Web Wiz Forums® version 11.03
Copyright ©2001-2014 Web Wiz Ltd.

Trang này được hoàn thành trong 0.250 Giây.