[Diễn đàn] [Diễn đàn] > Thảo Luận Về Rau Sạch [đang di chuyển dữ liệu...] > Vật Tư Trồng Cây
Điều lệ sinh hoạt   Có bài mới Có bài mới Kênh RSS - (Dịch) Vai trò của Perlite trong thủy canh
  Tìm kiếm trong diễn đàn   Events   Đăng ký Đăng ký  Đăng nhập Đăng nhập


HƯỚNG DẪN ĐƯA HÌNH ẢNH LÊN DIỄN ĐÀN - 08.2018


VĂN HÓA - QUY TẮC ỨNG XỬ VÀ NỘI QUY DIỄN ĐÀN RAU SẠCH

(Dịch) Vai trò của Perlite trong thủy canh

 Trả lời bài  Trả lời bài  Trang  12>
Tác giả
Nội dung
  Chủ đề  Tìm kiếm Chủ đề Tìm kiếm  Tùy chọn chủ đề Tùy chọn chủ đề
papillon Xem từ trên xuống
Member
Member
Ảnh đại diện

Gia nhập: 06 Jun 2008
Địa chỉ: Long Biên - HN
Status: Offline
Points: 35
Tùy chọn đăng bài Tùy chọn đăng bài   Thanks (0) Thanks(0)   Trích dẫn papillon Trích dẫn  Trả lời bài Trả lời Direct Link To This Post Chủ đề : (Dịch) Vai trò của Perlite trong thủy canh
    Đã đăng: 26 Apr 2014 lúc 5:01pm

Role of Perlite in Hydroponic Culture

Dr. David A. Hall

Vai trò của Đá trân châu trong thủy canh

Tác giả: Tiến sỹ David A. Hall

Ghi chú: Bài viết đánh giá giá trị của Perlite so với rockwool trong một hoàn cảnh cụ thể của nghiên cứu tại trường CĐ NN Tây Scotland.

Horticultural perlite has a long and enviable record of performance as a propagating and growing medium throughout the world. It has been successfully used in virtually all horticultural applications including glass house growing, landscaping, lawn and stadium turf and in a variety of container applications. Time and time again it has proven its superiority in meeting the needs of commercial growers and home gardeners. Hydroponic culture is no exception. Extensive testing over a period of years at the West of Scotland Agricultural College has documented the superiority of perlite over other methods of hydroponic culture. For example, tomato crops hydroponically grown in perlite have produced average yields 7% higher than crops grown in rockwool. In addition to significantly increasing yields, perlite culture is particularly easy to manage and offers additional benefits.

 

Perlite - Đá trân châu có một hồ sơ dài và tuyệt vời về hiệu suất trong việc sử dụng làm giá thể nhân giống và trồng cây trên toàn thế giới. Nó đã được sử dụng thành công trong hầu như tất cả các ứng dụng bao gồm làm vườn nhà kính, cảnh quan, bãi cỏ và sân vận động, và trong việc trồng cây trên các vật dụng khác. Qua thời gian, nó đã được chứng minh tính ưu việt trong việc đáp ứng các nhu cầu của người trồng thương mại và làm vườn nhà. Canh tác thủy canh không là ngoại lệ. Thử nghiệm rộng rãi trong khoảng thời gian nhiều năm tại trường Cao đẳng Nông nghiệp Tây Scotland đã ghi nhận tính ưu việt của đá trân châu trên so với các phương pháp thủy canh khác. Ví dụ, cây cà chua trồng thủy canh trên đá trân châu đã cho năng suất trung bình cao hơn so với cây trồng trong Rockwool 7%. Ngoài việc tăng đáng kể sản lượng , thủy canh trên đá trân châu đặc biệt dễ quản lý và còn có nhiều lợi ích phụ trợ khác .

Watering

Tưới nước

As a rooting medium, perlite is superior to rockwool. The outstanding feature of perlite is the ease with which a constant supply of water and nutrients can be maintained in the substrate simply by placing the plant container in a shallow reservoir of nutrient solution. Perlite's strong capillary attraction for water automatically draws up solution from the reservoir at the same rate that the plants remove water. Nutrient enriched water is trapped in the tiny irregularities on the surface of perlite particles where it is available for use by plant roots. Excess solution remains in the reservoir. The ease in which the optimum moisture level can be maintained around roots is the key to perlite's success and it is a significant advantage over rockwool, which has less capillarity. Rockwool is close to being waterlogged at its maximum water-holding capacity, when it can hold as much as 85% water by volume and, hence, too little air for optimum root development and growth. Perlite's free-draining nature means that it retains less than half this amount of water. Roots in perlite are always well aerated and well watered.

Về phương diện giá thể giâm cành, đá trân châu tốt hơn Rockwool. Các tính năng nổi bật của đá trân châu là dễ dàng cung cấp liên tục nước và chất dinh dưỡng, chúng có thể được duy trì trong giá thể đơn giản bằng cách đặt các thùng trồng trong một máng chứa dung dịch dinh dưỡng. Lực hút mao dẫn mạnh mẽ của đá trân châu tự động hút nước từ máng chứa dung dịch thủy canh cùng mức cây hút từ giá thể. Nước giàu dinh dưỡng được giữ trong các lỗ xốp nhỏ trên bề mặt của các hạt đá trân châu, nơi nó sẵn sàng sử dụng bởi rễ cây. Dung dịch thừa vẫn còn trong máng chứa. Độ ẩm tối ưu dễ dàng được duy trì xung quanh rễ là chìa khóa để thành công của đá trân châu và đó là một lợi thế đáng kể so với Rockwool, giá thể có ít mao dẫn. Rockwool gần như ngập nước khi nó ở trạng thái giữ nước tối đa, có thể tối đa 85% thể tích của nó, do đó, quá ít không khí cho rễ phát triển tối ưu và tăng trưởng. Bản chất thoát nước của đá trân châu có nghĩa rằng nó vẫn giữ được lượng nước bằng gần một nửa thể tích của nó. Rễ cây trong đá trân châu cũng luôn được thông khí tốt và đủ nước .

In contrast to perlite, the moisture content of rockwool fluctuates from too wet (jut after watering) to too dry (just before watering). To minimize such fluctuations, growers using rockwool must resort to a "little-and-often" watering regime. Nutrient solution may have to be added to rockwool slabs as often as 24 times per day.

Trái ngược với đá trân châu, độ ẩm của Rockwool dao động từ quá ẩm ướt (ngay sau khi tưới nước) đến quá khô (trước khi tưới nước). Để giảm thiểu biến động như vậy, khi sử dụng Rockwool phải nhờ đến một chế độ tưới "ít và thường xuyên". Dung dịch dinh dưỡng có thể được thêm vào tấm Rockwool nhiều đến 24 lần mỗi ngày.

Fertilizer and Water Costs

Chi phí phân bón và nước

To avoid the possibility of water logging when rockwool is used, polyethylene sleeves of rockwool slabs should be slit to drain out excess nutrient solution. This continual waste of water and fertilizers can increase the combined cost of these items to more than double that for perlite culture where a reservoir system can be easily adapted.

Để tránh khả năng ngập úng khi Rockwool được sử dụng, mép túi E của tấm Rockwool nên được cắt lỗ để thoát dung dịch dinh dưỡng dư thừa. Việc thải nước và phân bón liên tục có thể làm tăng tổng chi phí lên hơn gấp đôi so với canh tác trên đá trân châu với bồn chứa dinh dưỡng.

Perlite is physically stable and, unlike rockwool, will retain its excellent air/water balance for many years if handled carefully. Some growers have used perlite for tomatoes more than one growing season and it has subsequently been re-used for potting mixes and soil conditioning. If perlite is re-used, sterilization may be necessary.

Đá trân châu là giá thể bền và không giống như Rockwool, nó giữ sự cân bằng không khí / nước tuyệt vời của nó trong nhiều năm nếu xử lý cẩn thận. Một số người trồng đã sử dụng đá trân châu cho cà chua nhiều hơn một mùa sinh trưởng và sau đó đã được tái sử dụng cho trộn và cải tạo đất. Nếu đá trân châu được tái sử dụng, việc khử trùng có thể là cần thiết.

Summary

Tóm tắt

1.    Horticultural perlite provides more constant moisture status around the roots at all times irrespective of weather or stage of crop growth.

1. Trồng cây trên Đá trân châu cung cấp độ ẩm liên tục xung quanh rễ vào mọi lúc bất kể thời tiết hoặc giai đoạn phát triển của cây trồng.

2.    Perlite ensures more even watering throughout the growing area.

2 . Đá trân châu đảm bảo nước cung cấp đều khắp khu vực trồng cây.

3.  There is less likelihood of over watering with horticultural perlite.

3 . Có ít khả năng ngạt nước khi trồng cây với đá trân châu.

4.  Perlite culture avoids wastage of water and nutrients.

4.  Trồng cây trên đá trân châu tránh lãng phí nước và chất dinh dưỡng

5.  The use of perlite eliminates the need to grade growing floors accurately.

5 . Việc sử dụng đá trân châu loại trừ việc phát triển không đều một cách triệt để.


Dr. Hall is from the Soil Science Unit Agricultural Chemistry Division, The West of Scotland Agricultural College

Tiến sĩ Hall làm việc tại Phòng nghiên cứu đất, khoa Hóa Nông,  Cao đẳng Nông nghiệp Tây Scotland.

Quay về đầu
Thuy-canh Xem từ trên xuống
V.I.P Member
V.I.P Member
Ảnh đại diện

Gia nhập: 31 Jan 2014
Địa chỉ: Sydney
Status: Offline
Points: 1524
Tùy chọn đăng bài Tùy chọn đăng bài   Thanks (0) Thanks(0)   Trích dẫn Thuy-canh Trích dẫn  Trả lời bài Trả lời Direct Link To This Post Đã đăng: 27 Apr 2014 lúc 10:43am
Cám ơn Papillon, cho chúng tôi có dịp đọc nhiều tài-liệu.
Tui có rất nhiều khuyết-điểm khi đọc, Anh văn kém là chánh. Dó đó tui cần đọc nhiều càng hay bấy nhiêu thì hay bấy nhiêu. Mà em biết sao không, tui đọc mà không hiểu rõ, có khi chỉ được 30-40%. Có khi, tui đọc phần nầy, tui mù tịt, đọc qua tác-giả khác thì lại hiểu. Rồi tui khám-phá ra:
- Không phải tác-gỉa nào cũng hạp với khẩu-vị của mình, hoặc là chỉ hạp một phần.

Tác-giả trên, Dr. Hall, làm việc tại Phòng nghiên-cứu đất. Bài rất hay. Ước gì ông viết thêm, ứng-dụng thực-tế thì hay quá! Bởi thực-tiễn đôi khi chống lại lý-thuyết.
Thân.

Quay về đầu
papillon Xem từ trên xuống
Member
Member
Ảnh đại diện

Gia nhập: 06 Jun 2008
Địa chỉ: Long Biên - HN
Status: Offline
Points: 35
Tùy chọn đăng bài Tùy chọn đăng bài   Thanks (0) Thanks(0)   Trích dẫn papillon Trích dẫn  Trả lời bài Trả lời Direct Link To This Post Đã đăng: 27 Apr 2014 lúc 4:28pm
Con dịch qua bài về rockwool, perlite, mùn dừa, cát thì thấy các tác giả đều đưa quan điểm cá nhân vào. Tuần tới con sẽ dịch một bài so sánh năng suất, ch.lượng cà chua trên các loại giá thể. Và một bài của t.giả khác nói về lý do ông chuyển hoàn toàn từ dùng peat sang mùn dừa.

Đã được chỉnh sửa bởi papillon - 27 Apr 2014 lúc 4:30pm
Quay về đầu
Thuy-canh Xem từ trên xuống
V.I.P Member
V.I.P Member
Ảnh đại diện

Gia nhập: 31 Jan 2014
Địa chỉ: Sydney
Status: Offline
Points: 1524
Tùy chọn đăng bài Tùy chọn đăng bài   Thanks (0) Thanks(0)   Trích dẫn Thuy-canh Trích dẫn  Trả lời bài Trả lời Direct Link To This Post Đã đăng: 27 Apr 2014 lúc 7:28pm
Từng viết bởi papillon papillon Đã được viết:

Con dịch qua bài về rockwool, perlite, mùn dừa, cát thì thấy các tác giả đều đưa quan điểm cá nhân vào. Tuần tới con sẽ dịch một bài so sánh năng suất, ch.lượng cà chua trên các loại giá thể. Và một bài của t.giả khác nói về lý do ông chuyển hoàn toàn từ dùng peat sang mùn dừa.

Chà, vậy là hay quá em!
Ông Hall đưa tin quá sai! Tui biết rõ vậy là tui đã thực-hành hai chất mà ông Hall viết.
Tuần tới con sẽ dịch một bài so sánh năng suất, ch.lượng cà chua trên các loại giá thể. Và một bài của t.giả khác nói về lý do ông chuyển hoàn toàn từ dùng peat sang mùn dừa
Tốt đó em,... so-sánh trên các loại giá-thể. Và lý-do tác-gỉa chuyển từ dùng Peat sang Mùn dừa. Hai tiêu-đề mà đã thấy hấp-dẫn.
Thân.
Quay về đầu
papillon Xem từ trên xuống
Member
Member
Ảnh đại diện

Gia nhập: 06 Jun 2008
Địa chỉ: Long Biên - HN
Status: Offline
Points: 35
Tùy chọn đăng bài Tùy chọn đăng bài   Thanks (0) Thanks(0)   Trích dẫn papillon Trích dẫn  Trả lời bài Trả lời Direct Link To This Post Đã đăng: 27 Apr 2014 lúc 8:09pm
Ông Hall có thể là 1 người hâm mộ perlite. Để so sánh 2 giá thể, phải cho chúng điều kiện tối ưu, từ việc xử lý, thiết lập hệ thống trồng, chế độ tưới tối ưu, và thực hiện trên nhiều loại cây. Nếu không thì thành ra khập khiễng.
Quay về đầu
Thuy-canh Xem từ trên xuống
V.I.P Member
V.I.P Member
Ảnh đại diện

Gia nhập: 31 Jan 2014
Địa chỉ: Sydney
Status: Offline
Points: 1524
Tùy chọn đăng bài Tùy chọn đăng bài   Thanks (0) Thanks(0)   Trích dẫn Thuy-canh Trích dẫn  Trả lời bài Trả lời Direct Link To This Post Đã đăng: 27 Apr 2014 lúc 9:02pm
Em nói đúng!
Ông Hall quả thật hâm mộ Perlite. Nhưng mà ông sử-dụng. Người đọc thấy khoái, áp-dụng, rồi hư cây!
Em nói chính-xác! Ít nhứt mình phải hiểu căn-bản vế Perlite.
Thân.
Quay về đầu
Thuy-canh Xem từ trên xuống
V.I.P Member
V.I.P Member
Ảnh đại diện

Gia nhập: 31 Jan 2014
Địa chỉ: Sydney
Status: Offline
Points: 1524
Tùy chọn đăng bài Tùy chọn đăng bài   Thanks (0) Thanks(0)   Trích dẫn Thuy-canh Trích dẫn  Trả lời bài Trả lời Direct Link To This Post Đã đăng: 28 Apr 2014 lúc 7:38am
Em,
Nhờ bài Đá Trân Châu, tui mò thêm tự-điển, tìm thêm được Bông Khoáng, Đá Bọt, Than Bùn... cũng như Vi-lượng, kiếm tự-điển không có, mà lại kiếm được Vết..., nhờ vậy mà dẫn dắt tui qua nhiều Cửa Sổ hết sức thú-vị.
Lần về trước, Phú giúp cho tui mua bộ tự-điển Lạc Việt, tui khoái lắm. Vậy mà tra mấy chữ trên không có!
Sáng nay dậy sớm, lẩn-thẩn nghĩ, mấy Từ trên, từ nào quen thì dùng, nên giữ như Vi-lượng, còn mấy từ như Bông Khoáng, Đá Trân Châu. Than Bùn, Vết... nó ngây-ngô làm sao ấy! Tui nghĩ, đây là sản-phẩm của ông Gú-Gồ! Vậy nên, thích hợp thì dùng, trái lại, tại sao chúng ta lại để cho cái máy vi-tính, phom-phom "lái xe vận-tải" vào kho tàng ngôn-ngữ của người Việt mình!? Tốt thì xài, không thì loại ra. Mạnh tay!
Hì hì, anh em mình nhỏ như hạt cát..., nói xàm chút!
Thân.
Quay về đầu
papillon Xem từ trên xuống
Member
Member
Ảnh đại diện

Gia nhập: 06 Jun 2008
Địa chỉ: Long Biên - HN
Status: Offline
Points: 35
Tùy chọn đăng bài Tùy chọn đăng bài   Thanks (0) Thanks(0)   Trích dẫn papillon Trích dẫn  Trả lời bài Trả lời Direct Link To This Post Đã đăng: 28 Apr 2014 lúc 8:11am
Thưa bác, Để tra các thuật ngữ như vậy, dùng từ điển A-V đa số không được, con thường dùng google, dùng google thì việc lựa chọn Kq là quyết định, có thể kiểm tra thêm trên từ điển chuyên ngành A-A. Còn về việc Việt hóa, nhiều khi khó hiểu hơn như đá trân châu, đá bọt, tổ ong nhưng những từ mà đã đc sử dụng rồi như vết, than bùn thì đành theo. Người Nhật thực dụng hơn ta, họ bê nguyên xi phần phát âm từ TA.

Đã được chỉnh sửa bởi papillon - 28 Apr 2014 lúc 8:14am
Quay về đầu
Thuy-canh Xem từ trên xuống
V.I.P Member
V.I.P Member
Ảnh đại diện

Gia nhập: 31 Jan 2014
Địa chỉ: Sydney
Status: Offline
Points: 1524
Tùy chọn đăng bài Tùy chọn đăng bài   Thanks (0) Thanks(0)   Trích dẫn Thuy-canh Trích dẫn  Trả lời bài Trả lời Direct Link To This Post Đã đăng: 28 Apr 2014 lúc 2:35pm
Tui cố gắng, nhưng chỉ kiếm được người Ái-nhỉ-lan, xưa dùng peat moss làm nhiên-liệu sinh-học, để đốt.
Nói cho vui.
Để tui kiếm thêm, có chỗ nào tiếng Anh dùng Trace Elements. Hai chữ nầy đi chung thì có nghĩa nhóm phân Vi-lượng. Tách ra thì:
- Element : nguyên-tố.
- Trace : Danh-từ hay Động-từ đều có chữ "Vết". Nó không có dính tới phân. Bởi "Vết" dấu, của dấu vết, hay người Theo Vết là chữ Tracer.
Trong ngành kỹ-thuật, có người Theo Vết.
Đầu tiên, người cao nhứt, ra kiểu (Designer). Người nầy chính là ngưới nghĩ ra một máy móc, hay dụng-cụ. Ông nầy ghi chi-tiết bằng giấy, rồi đưa qua cho một người, vẽ thành hình, gọi là Hoạ-viên Kỹ-thuật, hay Hoa-viên Cơ-khí. Rồi cần chép lại nhiều hình để đưa xuống xưởng thực-hiện, cầnn một người "Đồ Lại". Người Theo Vết, vẽ lại là Tracer.
Người Tracer không có dính líu gì về phân phướn. Vậy mà cặp kè đi chung, thì thành phân Vi-lượng. Vui hả?
Người Nhật và người Việt, đều thấm-nhuần văn-hóa Tàu. Chỉ khác người Nhật đa-âm còn người Việt đơn-âm.
Người Nhật, trước thế-chiến 2, đã cho học-trò ra nước ngoài du-học. Và ngoạn-mục hơn nữa, là nước Nhật, tự-ái bằng trời, mà dứt khoát bỏ hẳn Tết cổ-truyền, theo lịch Tây tút xụt! Ăn Tết theo Tết Tây luôn!
Người Việt, trước thế-chiến 2, đã bế quan, tõa cảng. Chất hết!
Quay về đầu
papillon Xem từ trên xuống
Member
Member
Ảnh đại diện

Gia nhập: 06 Jun 2008
Địa chỉ: Long Biên - HN
Status: Offline
Points: 35
Tùy chọn đăng bài Tùy chọn đăng bài   Thanks (0) Thanks(0)   Trích dẫn papillon Trích dẫn  Trả lời bài Trả lời Direct Link To This Post Đã đăng: 28 Apr 2014 lúc 3:23pm
Theo cháu nhớ thì thế này ạ:

Trong phân tích thì "trace analysis" là chỉ phân tích các chất ở mức dưới ppm, ví dụ 0.9 ppm, hay ppb (phần tỷ). 

Trong một báo cáo về hàm lượng chất như trong phân Ex hôm trước chẳng hạn, ghi chú Trace có nghĩa là nguyên tố đó nó có mặt, và ở lượng nhỏ hơn ppm, có thể máy chưa định lượng được, hoặc định lượng được nhưng không đảm bảo độ tin cậy.

Thuật ngữ trace elements từ đây mà ra. Tức là các nguyên tố mà trong cơ thể sống (cây con) chỉ tồn tại một lượng nhỏ, rất nhỏ.

Ngoài ra, còn có thuật ngữ micronutrients nói đến các vi chất dinh dưỡng. 

Vi chất dinh dưỡng của cây thì là trace elements với 7 nguyên tố, còn của người và động vật lại bao gồm cả khoáng vi lượng (Ca, Zn, Fe, Se, Iot, Mg) và vitamin nữa A, các Vit B, C, D, E, K, folic, chất chống oxy hóa.

Nếu nói micronutrients mà không biết với cây hay con thì chỉ dịch là vi chất dinh dưỡng chứ chưa dám kết luận là nguyên tố vi lượng ạ.

Nói đến trace elements thì là chỉ nói đến nguyên tố vi lượng. Mà dành cho cây thì lại gọi là phân vi lượng, khoáng vi lượng còn dành cho người thì còn "khoáng vi lượng".

Trong từ điển này thuộc hệ thống từ điển bách khoa toàn thư Anh có nói đến nghĩa của trace với nghĩa là 1 lượng hóa chất nhỏ, không phải lúc nào cũng định lượng được do nó có lượng ít quá.


Đã được chỉnh sửa bởi papillon - 28 Apr 2014 lúc 3:36pm
Quay về đầu
 Trả lời bài  Trả lời bài  Trang  12>
  Share Topic   

Di chuyển nhanh Những sự cho phép của diễn đàn Xem từ trên xuống

Forum Software by Web Wiz Forums® version 11.03
Copyright ©2001-2014 Web Wiz Ltd.

Trang này được hoàn thành trong 0.266 Giây.