[Diễn đàn] [Diễn đàn] > Thảo Luận Về Rau Sạch [đang di chuyển dữ liệu...] > Sẻ Chia Kinh Nghiệm
Điều lệ sinh hoạt   Có bài mới Có bài mới Kênh RSS - HÔI NHẬP
  Tìm kiếm trong diễn đàn   Events   Đăng ký Đăng ký  Đăng nhập Đăng nhập


HƯỚNG DẪN ĐƯA HÌNH ẢNH LÊN DIỄN ĐÀN - 08.2018


VĂN HÓA - QUY TẮC ỨNG XỬ VÀ NỘI QUY DIỄN ĐÀN RAU SẠCH

HÔI NHẬP

 Trả lời bài  Trả lời bài 
Tác giả
Nội dung
  Chủ đề  Tìm kiếm Chủ đề Tìm kiếm  Tùy chọn chủ đề Tùy chọn chủ đề
kimhang111 Xem từ trên xuống
Member
Member
Ảnh đại diện

Gia nhập: 06 Sep 2007
Địa chỉ: ha noi
Status: Offline
Points: 0
Tùy chọn đăng bài Tùy chọn đăng bài   Thanks (0) Thanks(0)   Trích dẫn kimhang111 Trích dẫn  Trả lời bài Trả lời Direct Link To This Post Chủ đề : HÔI NHẬP
    Đã đăng: 06 Sep 2007 lúc 5:58pm

                                            Xin chµo c¸c b¹n

T«i rÊt muèn trång rau trªn m¶nh s©n th­îng 20m2 ®Ó dïng cho gia ®×nh, sau ®ã cã thÓ ph¸t triÓn réng ra céng ®ång khi viÖc trång rau trong nhµ thuËn tiÖn vµ cã chi phÝ thÊp phó hîp víi nh÷ng ng­¬i d©n cã thu nhËp trung b×nh trong x· héi

     Vµi dßng ®Ô hiÕu nhau nong ®­îc sù t­u vÊn kü thuËt chi tiªt,dÔ trång cña c¸c b¹n. Xin c¶m ¬n!

aa-zz
Quay về đầu
havuhung Xem từ trên xuống
Elite Member
Elite Member

Quản Lý Cấp 1

Gia nhập: 07 Jun 2007
Địa chỉ: tp HCM
Status: Offline
Points: -1
Tùy chọn đăng bài Tùy chọn đăng bài   Thanks (0) Thanks(0)   Trích dẫn havuhung Trích dẫn  Trả lời bài Trả lời Direct Link To This Post Đã đăng: 06 Sep 2007 lúc 6:23pm
Tôi nghĩ bác kimhang111nên diễn tả thêm về sân thượng của bác,có mái che không?chiều cao như thế nào?Để thiết kế tốt cho nhà lưới,phải tính đến vấn đề gió,độ che nắng và vấn đề nhiệt độ ban ngày ..v.v..... Sau đó mới tính dùng hệ thống Thủy Canh loại nào là phù hợp.
 Vài dòng góp ý chúc bác vui.
Quay về đầu
 Trả lời bài  Trả lời bài 
  Share Topic   

Di chuyển nhanh Những sự cho phép của diễn đàn Xem từ trên xuống

Forum Software by Web Wiz Forums® version 11.03
Copyright ©2001-2014 Web Wiz Ltd.

Trang này được hoàn thành trong 0.141 Giây.