In | Close Window

Quyết định 106 về QL,SX và KD RAT

Bắt đầu in từ : RAUSACH.COM.VN
Mục lục: Nghiên Cứu Công Nghệ Cây Trồng
Tên diễn đàn: Tổng Hợp Thành Quả Nghiên Cứu
Forum Discription: Tổng hợp tất cả những bài viết về kết quả đạt được.
URL: http://www.toiyeuseo.com/forum_posts.asp?TID=1569
Ngày In: 16 May 2020 lúc 11:27am
Phiên bản phần mềm: Web Wiz Forums 11.03 - http://www.webwizforums.com


Chủ đề : Quyết định 106 về QL,SX và KD RAT
được đăng bởi: Msc.leloc
Đề tài: Quyết định 106 về QL,SX và KD RAT
Ngày đăng bài: 04 Jul 2008 lúc 8:50pm
  • Ban hành Quy định về quản lý sản xuất và kinh doanh rau an toàn

Số :   106  /2007/QĐ-BNN                    Hà Nội, ngày   28  tháng   12   năm 2007

 

quyÕt ®Þnh

Ban hành Quy định về quản lý sản xuất và kinh doanh rau an toàn

____________________________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

            Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

          Căn cứ Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2003;

          Căn cứ Nghị định số 163/2004/NĐ-CP, ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm;

          Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Trồng trọt,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

            Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý sản xuất và kinh doanh rau an toàn.

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 04/2007/QĐ-BNN ngày 19/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy định về quản lý sản xuất và chứng nhận rau an toàn. 

          Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 -------------
LpLIn | Close Window

Forum Software by Web Wiz Forums® version 11.03 - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2014 Web Wiz Ltd. - http://www.webwiz.co.uk