[Diễn đàn] [Diễn đàn] > Thảo Luận Về Rau Sạch [đang di chuyển dữ liệu...] > Vật Tư Trồng Cây
Điều lệ sinh hoạt   Có bài mới Có bài mới Kênh RSS - (Rau sạch cùng dịch) Xơ dừa - giá thể TC bền vững
  Tìm kiếm trong diễn đàn   Events   Đăng ký Đăng ký  Đăng nhập Đăng nhập


HƯỚNG DẪN ĐƯA HÌNH ẢNH LÊN DIỄN ĐÀN - 08.2018


VĂN HÓA - QUY TẮC ỨNG XỬ VÀ NỘI QUY DIỄN ĐÀN RAU SẠCH

(Rau sạch cùng dịch) Xơ dừa - giá thể TC bền vững

 Trả lời bài  Trả lời bài  Trang  <12
Tác giả
Nội dung
  Chủ đề  Tìm kiếm Chủ đề Tìm kiếm  Tùy chọn chủ đề Tùy chọn chủ đề
papillon Xem từ trên xuống
Member
Member
Ảnh đại diện

Gia nhập: 06 Jun 2008
Địa chỉ: Long Biên - HN
Status: Offline
Points: 35
Tùy chọn đăng bài Tùy chọn đăng bài   Thanks (0) Thanks(0)   Trích dẫn papillon Trích dẫn  Trả lời bài Trả lời Direct Link To This Post Đã đăng: 25 Apr 2014 lúc 11:19am

There are some important differences between peat and coir, which must be emphasised. Firstly, coir is hydrophilic (that is, it absorbs water easily, even when dry), whereas peat is hydrophobic (that is, when it is dry it very is difficult to re-wet). Secondly, once peat dries it tends to shrink, and when wet tends to slump; whereas, coir tends to retain its basic structure when wet or dry. This is important in that when peat slumps, it does not recover its air-filled porosity.

Có một số khác biệt quan trọng giữa than bùn và xơ dừa, mà phải được nhấn mạnh. Thứ nhất, xơ dừa là ưa nước ( có nghĩa là, nó hấp thụ nước dễ dàng , ngay cả khi khô ), trong khi than bùn là kỵ nước (có nghĩa là , khi nó khô nó rất là khó khăn để tái ướt) ​​. Thứ hai , một khi than bùn khô nó có xu hướng co lại, và khi bị ướt có xu hướng sụt giảm ; trong khi đó, xơ dừa có xu hướng giữ lại cấu trúc cơ bản của nó khi ướt hoặc khô . Điều này là rất quan trọng trong khi sụt than bùn , nó không phục hồi độ xốp chứa đầy không khí của nó .

Another important difference between coir and peat is that peat has a superior water release curve—although coir is capable of holding large quantities of water, much of this water is held very tightly by the coir and is not easily available to the plant; whereas, much of the water held in peat is easily available to the plant. When compared with rockwool, most of the water is also easily available to the plant.

Một khác biệt quan trọng giữa xơ dừa và than bùn là bùn có một thông cáo nước cao đường cong - mặc dù xơ dừa là khả năng nắm giữ một lượng lớn nước , phần lớn lượng nước này được tổ chức rất chặt chẽ của xơ dừa và không phải là dễ dàng có sẵn cho cây ; trong khi đó , phần lớn các nước được tổ chức tại than bùn có thể dễ dàng có sẵn cho cây . Khi so sánh với Rockwool , hầu hết các nước cũng có thể dễ dàng có sẵn cho cây .

Coir products, however, have the potential to provide a range of different water-holding and air-filled space by mixing different particle sizes and ratios together. Another important factor in its favour, is that after use it can be disposed of by being incorporated into the field as an organic amendment, and thus improve soil structure etc.

Sản phẩm xơ dừa , tuy nhiên, có khả năng cung cấp một loạt các khác nhau giữ nước và không gian chứa đầy không khí bằng cách trộn kích thước hạt khác nhau và tỷ lệ với nhau. Một yếu tố quan trọng trong lợi của mình , đó là sau khi sử dụng nó có thể được xử lý bằng cách đưa vào sân khi sửa đổi hữu cơ, và do đó cải thiện cấu trúc của đất , vv

Quay về đầu
papillon Xem từ trên xuống
Member
Member
Ảnh đại diện

Gia nhập: 06 Jun 2008
Địa chỉ: Long Biên - HN
Status: Offline
Points: 35
Tùy chọn đăng bài Tùy chọn đăng bài   Thanks (0) Thanks(0)   Trích dẫn papillon Trích dẫn  Trả lời bài Trả lời Direct Link To This Post Đã đăng: 25 Apr 2014 lúc 11:19am

The area of greenhouse produced crops in the world is steadily increasing. This is because:

• There is a steady increase in the demand for higher quality produce from greenhouses compared with poorer quality produce grown outside. This is apparent in Australia, but is occurring worldwide, particularly in the tropics and in less developed (but rapidly developing) countries such as PR China.

Diện tích cây nhà kính được sản xuất trên thế giới đang dần tăng lên. Điều này là do :

 

• Có sự gia tăng ổn định trong nhu cầu chất lượng cao hơn sản phẩm từ nhà kính so với chất lượng sản phẩm kém phát triển bên ngoài . Điều này là rõ ràng ở Úc, nhưng đang xảy ra trên toàn thế giới , đặc biệt là ở các vùng nhiệt đới và ở các nước kém phát triển ( nhưng phát triển nhanh chóng ) như Trung Quốc.

• Water is going to be a scarce resource in the future, and greenhouse crops with recirculating hydroponic systems are four times more efficient in producing product than outdoor irrigated crops per unit of irrigation water.

• Nước là có được một nguồn tài nguyên khan hiếm trong tương lai, và các loại cây trồng nhà kính tuần hoàn với hệ thống thủy canh bốn lần hiệu quả hơn trong sản xuất sản phẩm hơn các cây trồng được tưới tiêu ngoài trời trên một đơn vị nước tưới .

• The opportunity to use biological control or integrated pest management systems in protective cultivation is greater than outside in the field.

• Các cơ hội sử dụng kiểm soát sinh học hoặc các hệ thống quản lý dịch hại tổng hợp trong canh tác bảo vệ lớn hơn bên ngoài trong lĩnh vực này .

Within Australia there are some 1665 producers of greenhouse crops on 1341ha. Many of these growers still use soil, old greenhouses and old technology. This is going to change (Smith, 2005).

Ở Úc có một số nhà sản xuất 1665 cây nhà kính trên 1341ha . Nhiều người trong số những người trồng vẫn sử dụng đất , nhà kính cũ và công nghệ cũ . Điều này sẽ thay đổi (Smith , 2005).

In New Zealand, there are 2000 producers of greenhouse crops on 905ha (Ivicevich, 2004). The majority of these growers use hydroponics. Individual properties have increased rapidly in size, and the number of growers has fallen over the past five years and is continuing to do so.

Tại New Zealand , có 2000 nhà sản xuất các loại cây trồng nhà kính trên 905ha ( Ivicevich , 2004). Đa số các người trồng sử dụng thủy canh . Tài sản cá nhân đã tăng lên nhanh chóng trong kích thước, và số người trồng đã giảm trong năm năm qua và đang tiếp tục làm như vậy.

In New Zealand, coir is replacing rockwool and pumice as a medium for the hydroponic production of tomatoes, cucumbers, capsicums.

Tại New Zealand, xơ dừa được thay thế Rockwool và đá bọt như một phương tiện để sản xuất thủy canh cà chua , dưa chuột, ớt .

In Japan, there are some 53,000ha of protective cultivation, but only 1348ha in soilless culture, and few of these use coir.

Ở Nhật Bản , có một số 53.000 ha canh tác bảo vệ, nhưng chỉ 1348ha trong nền văn hóa không dơ bẩn , và vài trong số những sử dụng xơ dừa.

There are currently some 200,000ha of greenhouses in the Mediterranean region (Baudoin, 1999), and PR China has been reported to have a similar area.

Hiện tại có khoảng 200.000 ha nhà kính trong khu vực Địa Trung Hải ( Baudoin , 1999) , và PR Trung Quốc đã được báo cáo là có một khu vực tương tự.

Quay về đầu
papillon Xem từ trên xuống
Member
Member
Ảnh đại diện

Gia nhập: 06 Jun 2008
Địa chỉ: Long Biên - HN
Status: Offline
Points: 35
Tùy chọn đăng bài Tùy chọn đăng bài   Thanks (0) Thanks(0)   Trích dẫn papillon Trích dẫn  Trả lời bài Trả lời Direct Link To This Post Đã đăng: 25 Apr 2014 lúc 11:20am

Although much of these are low-tech soil-base systems, eventually and inevitably high-tech hydroponic systems will become established, and coir is likely to become the preferred medium.

Mặc dù phần lớn trong số này là các hệ thống đất - cơ sở công nghệ thấp , cuối cùng và chắc chắn hệ thống thủy canh công nghệ cao sẽ trở thành thành lập , và xơ dừa có khả năng trở thành phương tiện ưa thích.

Greenhouse vegetable crops growing in hydroponic media (rockwool, pumice, perlite, peat, coir) generate two tonne per hectare of ‘waste’ media per year (Stanghellini et al., 2003). Assuming only 10% of the greenhouse industry uses coir, then the requirements will be in excess of 100,000 t/year worldwide.

Rau nhà kính ngày càng tăng trong phương tiện truyền thông thủy canh ( Rockwool , đá bọt , đá trân châu , than bùn , xơ dừa) tạo ra hai tấn mỗi ha ' chất thải ' phương tiện truyền thông mỗi năm ( Stanghellini et al. , 2003). Giả sử chỉ có 10% của ngành công nghiệp hiệu ứng nhà kính sử dụng xơ dừa, sau đó yêu cầu sẽ được vượt quá 100.000 tấn / năm trên toàn thế giới .

Much of the greenhouse production worldwide is still undertaken in soil, and with improvements in the control of the aerial environment there will be a need to improve the root environment in order to take full advantage of the potential of an improved aerial environment.

Phần lớn việc sản xuất hiệu ứng nhà kính trên toàn thế giới vẫn đang được thực hiện trong đất , và với những cải tiến trong việc kiểm soát môi trường trên không sẽ có một cần phải cải thiện môi trường gốc để tận dụng tối đa tiềm năng của một môi trường trên không được cải thiện.

Quay về đầu
papillon Xem từ trên xuống
Member
Member
Ảnh đại diện

Gia nhập: 06 Jun 2008
Địa chỉ: Long Biên - HN
Status: Offline
Points: 35
Tùy chọn đăng bài Tùy chọn đăng bài   Thanks (0) Thanks(0)   Trích dẫn papillon Trích dẫn  Trả lời bài Trả lời Direct Link To This Post Đã đăng: 25 Apr 2014 lúc 11:20am

Mời bạn cùng hiệu đính phần dịch của google:

Key points regarding coir are:

• A renewable resource
• Large potential world market
• Low freight costs
• Crop specific moisture and aeration characteristic can be manufactured
• High yield potential
• Easy disposal of medium after use.
• Environmentally friendly.
• The possibility for coir grown crops to be certified organic.

Điểm quan trọng liên quan đến xơ dừa là:

• Một tài nguyên tái tạo

• Thị trường lớn trên thế giới tiềm năng

• chi phí vận chuyển thấp

• cây trồng cụ thể độ ẩm và khí đặc trưng có thể được sản xuất

• tiềm năng năng suất cao

• Dễ dàng xử lý trung bình sau khi sử dụng .

• Thân thiện môi trường .

• Khả năng cho cây trồng dừa trồng được chứng nhận hữu cơ.

Quay về đầu
 Trả lời bài  Trả lời bài  Trang  <12
  Share Topic   

Di chuyển nhanh Những sự cho phép của diễn đàn Xem từ trên xuống

Forum Software by Web Wiz Forums® version 11.03
Copyright ©2001-2014 Web Wiz Ltd.

Trang này được hoàn thành trong 0.500 Giây.